کوله پشتی کمکهای اولیه

Showing all 1 result

موارد کاربرد : استفاده جهت امداد گران در مناطق حادثه دیده استفاده برای خانواده ها جهت آمادگی در برابر حوادث طبیعی نظیر سیل و زلزله استفاده جهت پایگاههای امداد رسانی و ستادهای معین شهرهای حادثه خیز استفاده در گروههای گردشگری و کمپینگها و اردوها استفاده در سازمانها ، نهادها ، شرکتها و کارخانجات استفاده در نیروهای نظامی و انتظامی
330,000 تومان

Showing all 1 result